Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

ERASMUS+

LITVA

Zahraniční studijní pobyty v rámci projektu Erasmus +

Lektorky Městské knihovny Prachatice a lektorka i studenti ze Seniorské občanské společnosti vyjeli v měsíci září hned na dva studijní pobyty, tzv. mobility do Norska a Litvy. Program Erasmus+ není pouze o učení se anglického jazyka a informačních technologií, ale je také o navazování nových přátelských kontaktů, při kterých se aktivně procvičuje znalost angličtiny a výměně metodologických postupů při výuce cizího jazyka. Senioři ze všech tří zemí se nejdříve společně sešli v norském městě Fredrikstad, aby poznali místní kulturu a zvyklosti. V místním kulturním středisku oblasti Ostfold, jehož součástí je i to knihovnické byli uvítáni místostarostkou města a následně všichni obdrželi deklaraci potvrzující účast v projektu. Následující dny probíhala různá cvičení a hry v anglickém jazyce při poznávání vikingských run, vědeckého centra a okolí.

Na konci září proběhla cesta do partnerského města Ignalina v Litvě. Zde nás uvítal starosta města, zaměstnanci městského úřadu a knihovny. Ti nás také provedli jejich knihovnou, připravili lekce angličtiny podle litevské metodologie, naučili nás plést tradiční výrobky ze slámy a připravili oběd podle litevské kuchyně. Studenti si tak odvezli nejen příjemné zážitky spojené s kulturou a novými chutěmi, ale také se zrodila nová přátelství, která, věříme, potrvají i po skončení projektu.

V prvním říjnovém týdnu také začal druhý semestr výuky anglického jazyka. Senioři se opět vrátí do lavic a budou znovu pokračovat v již získaných znalostech. K výuce jim dopomůžou nové výukové materiály, software a metody, které nám byly představeny v partnerských zemích.

Mgr. Hana Mrázová, Bc. Jana Viktorová

            

Návštěva seniorů z Norska

První semestr výuky angličtiny v rámci programu Erasmus+ projektu Městské knihovny Prachatice „Learning, smart technology and creativity“ skončil a studenti si tak mohou vyzkoušet získané znalosti během letních měsíců. V první polovině roku se senioři ze Seniorské občanské společnosti, z.s. naučili správně vyslovovat, číst, počítat, ale také zpívat a hrát různé hry. Někteří studenti trénovali anglický jazyk se svými vnoučaty, plnili domácí úkoly a těšili se na další lekce výuky. Hodiny probíhaly každý týden vždy v úterý a ve středu pod vedením paní ředitelky Městské knihovny Prachatice Mgr. Hany Mrázové a lektorky Mgr. Evy Pavlové. Krásným zpestřením byl týden tzv.mobilit, kdy litevští partneři z knihovny ve městě Ignalina a norští partneři z oblastní knihovny Ostfold přijeli se svými studenty v seniorském věku a společně s námi strávili týden plný zážitků. První dva dny s námi absolvoval i pan starosta Ing. Martin Malý, který partnery zároveň přivítal a promítl jim prezentaci o městě Prachatice. Navštívili jsme nejkrásnější místa Jižních Čech, památky zapsané na seznamu UNESCO, ale také přírodní rezervace na Šumavě. Společný týden byl završen koncertem v kostele svatého Jakuba, ze kterého si partneři odnesli příjemnou vzpomínku na celý pobyt v Prachaticích. Druhý semestr výuky anglického jazyka začne na podzim a studenti se mohou těšit na nové příležitosti ve vzdělávání, příkladem mohou být hodiny informačních technologií.

Bc. Jana Mojhová, knihovnice
 

 

Návštěva seniorů z Norska

 

Jarní setkání s partnery programu Erasmus + v Norsku

Již po druhé se členové programu Erasmus + „Learning, smart technologies and creativity“ setkali, tentokrát na dubnové pracovní schůzce ve městě Fredrikstad v Norsku. Cílem cesty bylo projednat průběh společného projektu, metody dosavadní výuky angličtiny a moderních technologií, zkušenosti partnerů, ale také blížící se setkání norských, litevských a českých seniorů v našem městě.

Po náročné cestě se druhý den celá pracovní skupina vydala do výukového a vzdělávacího centra INSPIRIA, které tvoří nedílnou součást celoživotního vzdělávání a  výuky v Norsku. Uživatelé si zde mohou vyzkoušet různé experimenty z oblasti fyziky, chemie, astronomie, matematiky a dalších zajímavých oborů. Norští partneři se v rámci projektu Erasmus + podílí na rozvoji tohoto centra například formou výuky pro seniory, kteří si mohou vyzkoušet nejen jízdu na elektrokolech nebo navštěvovat IT kurzy, kde se naučí, jak pracovat s moderními technologiemi jakou jsou chytré telefony, tablety, apod. Třetí den jsme společně usedli v knihovním středisku oblasti Ostfolk a představili jsme si navzájem národní části projektu, rozpracovávali účetní postupy, tvořili e knihu, referovali o metodických národních postupech při výuce angličtiny a akcích, které nás v následujících měsících čekají.

V červnu proběhne pod záštitou starosty města Ing. Martina Malého mezinárodní setkání všech partnerů i se studenty ve městě Prachatice, kde si vyzkouší vyučující anglického jazyka z Norska a Litvy metody výuky našich učitelek. Mezinárodní setkání bude slavnostně zahájeno našimi studenty angličtiny- členy Seniorské občanské společnosti Prachatice v Radničním sálu v pondělí 3. června.  Již teď je připraven bohatý praktický výukový program, při kterém bude představena historie i současnost našeho města a krásy Jižních Čech.

Za knihovnu

Mgr. Hana Mrázová, ředitelka

Bc. Jana Mojhová, knihovnice


Výročí obnovení státnosti Litevské republiky

 

radnice
Zástupci města Prachatice se zúčastnili slavnostního večera u příležitosti stoletého výročí obnovení státnosti Litevské republiky.
 
 
 

Zástupci města Prachatice místostarosta Jan Klimeš, radní Vladimír Lang a Hana Mrázová se zúčastnili slavnostního večera u příležitosti stoletého výročí obnovení státnosti Litevské republiky, který proběhl 19. března ve Veletržním paláci v Praze.

Hosty večera byli představitelé českých vládních institucí, zástupci diplomatického sboru, významní kulturní a akademičtí činitelé a delegace partnerských měst, kteří rozvíjí vztahy se svými protějšky v Litvě.

Město Prachatice patří mezi 11 měst v České republice, která aktivně spolupracují s litevskými přáteli. Litevské město Ignalina je partnerským městem Prachatic již od r. 1998.

 

Autor článku: místostarosta PaedDr. Jan Klimeš

Foto: Ing. Vladimír Lang

 

návštěva

 

Na fotografii zleva: PaedDr. Jan Klimeš, Mgr. Hana Mrázová a velvyslanec Litevské republiky v ČR Edvilas Raudonikis (Zdroj: www.prachatice.eu)

ERASMUS+

 

Výuka projektu ERASMUS+ odstartovala

S novým rokem 2018 se rozjel i první semestr výuky projektu Erasmus+ „Learning, smart technologies and creativity“. Hodiny anglického jazyka jsou rozděleny do dvou bloků. Vždy v úterý od 8:30 bude rozvíjet jazykové znalosti studentů paní ředitelka knihovny Mgr. Hana Mrázová a vždy ve středu od 7:30 se studenti mohou těšit na paní Mgr. Evu Pavlovou, členku Seniorské občanské společnosti. První hodiny výuky proběhly již ve druhém lednovém týdnu. Studenti paní ředitelky se seznámili s anglickým jazykem jako takovým, vyzkoušeli si počítat do deseti a také si poslechli první anglické písně, které velmi napomáhají sluchovému vjemu jazyka. Skupina paní Pavlové si řekla informace k organizaci, zopakovala učivo z předchozího semestru a přečetla článek z časopisu. Studenti obdrželi dotazníky v anglickém jazyce na zjištění a rozlišení jejich znalostí a dovedností. Díky projektu Erasmus+ se studenti mohou učit z krásných, nových a pestrých učebních materiálů, které jim budou k dispozici po celou dobu projektu. Po získání větších jazykových znalostí jsou naplánovány hodiny na PC, kde si studenti budou moci skypovat nebo e-mailovat se studenty z Litvy a Norska. Věřím, že i tato forma výuky přispěje k utužení přátelství mezi partnery a studenty.

 

Bc. Mojhová Jana

Městská knihovna Prachatice-studovna

Husova 71

Prachatice 383 01

Tel. 388 607 714

 

_______________________________________________________________

 

Městská knihovna Prachatice vstoupila do nového projektu ERASMUS+

Nový projekt „Učení, inteligentní technologie a tvořivost“ okresní veřejné knihovny ve městě Ignalina (Litva), financovaný strategickým partnerstvím pro akci č. 2 sektoru vzdělávání Erasmus+ pro dospělé, podnikl první kroky.

Dne 17. října se v Ignalině setkali partneři projektu okresní knihovny Norfolk Ostfold, Městské knihovny Prachatice a zástupci Seniorské občanské společnosti. Program schůze byl velmi napjatý, protože bylo nutné diskutovat o všech aktivitách, které budou probíhat po dobu 22 měsíců. Tento projekt podpoří výuku seniorů na mezinárodní úrovni, neboť při výuce půjde především o výměnu zkušeností partnerů a komunikaci s nimi. Během setkání byl mezi partnery vypracován komunikační plán. Všichni se shodli na návrhu vytvořit projektovou stránku, která usnadňuje komunikaci a ve kterém budou studenti tří stran vytvářet elektronickou knihu. Rovněž se během dne jednalo o funkcích přidělených každé organizaci, prozkoumávali se cíle a aktivity každého z partnerů. Byly zvažovány potenciální rizika při realizaci projektu a způsoby jeho řešení. Byl zaveden plán kontroly kvality a byly stanoveny monitorovací a hodnotící kritéria. Partneři se dohodli, že na začátku projektu budou provedeny testy s účastníky studia a dále pak ve druhém roce pokračování projektu.

Dne 17. října byl také představen projekt veřejnosti a médiím. Při tiskové konferenci proběhly prezentace obou partnerů, jak českých tak norských.

Městská knihovna Prachatice se těší na spolupráci s knihovnou v Ignalině a s partnery v Norsku. Je to nová příležitost, jak zvýšit kvalitu výuky seniorů a rozšířit jejich znalosti anglického jazyka a současně IT technologií.

 

Bc. Mojhová Jana

Městská knihovna Prachatice-studovna

Husova 71

Prachatice 383 01

Tel. 388 607 714