Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Knihovní řád Městské knihovny Prachatice

V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Prachatice, schválenou Zastupitelstvem města Prachatice 24.03.2003 usnesením č.j. 19/2003 ze dne 24.03.2003 a podle § 4, odst.6 zákona č.257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád (dále jen KŘ):

Knihovní řád
(pdf, 796,6 kB)

 

I.

Základní ustanovení

Čl.1 Poslání a činnost Městské knihovny Prachatice

Městská knihovna Prachatice (dále jen MěK) je knihovnou základní ve smyslu §3 a 12 zákona č.257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Městská knihovna je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. MěK spravuje majetek města, je proto povinností každého uživatele chránit a nepoškozovat její knihovní fondy a zařízení.

Čl.2 Veřejné knihovnické a informační služby

1. MěK poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.

Jsou to zejména :

výpůjční služby:

půjčování knih, periodik a zvukových záznamů v budově knihovny – prezenční půjčování,

půjčování knih, periodik a zvukových záznamů mimo budovu knihovny – absenční půjčování,

meziknihovní služby:

meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR,

mezinárodní meziknihovní služby,

reprografické služby

informační služby:

poradenská služba-informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny,

bibliograficko-informační služba-informace bibliografického a faktografického charakteru a sestavování rešerší,

lokačně-informační služba-zjišťování a informace o dostupnosti fondů,

přístup do elektronických databází lokálních i na síti, přístup na Internet,

konzultační služby, informace z oblasti veřejné správy, informace k problematice EU,

informace o neziskovém sektoru, informace pro zdravotně postižené,

elektronické služby- MVS, využívání plnotextových databází,

propagační služby:

pořádání exkurzí a informačních lekcí o knihovně a jejích službách,

propagace MěK v tisku a sdělovacích prostředcích,

vytváření a aktualizace www stránek knihovny - www.knih-pt.cz,

pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro žáky, studenty a nejširší veřejnost,

speciální služby.

Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, sankční poplatky, úhradu za reprografické služby a za některé specializované služby.

2. Veškeré finanční částky (registrační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ.

 

II.

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl.3 Registrace uživatele

Uživatelem knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. Průkaz uživatele platí pro všechna oddělení knihovny, vystavuje se na dobu jednoho měsíce nebo jednoho roku ode dne registrace, jeho platnost je třeba obnovovat za registrační poplatek uvedený v Ceníku. Za průkaz uživatele i jeho příp. zneužití ručí čtenář. Proto je uživatel povinen ohlásit knihovně změnu jména, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození, a dalších údajů uvedených v přihlášce a ztrátu nebo zneužití průkazu. Při vstupu do knihovny je uživatel povinen ihned u výpůjčního pultu předložit čtenářský průkaz. Dítě do 15 let se stane uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu podle Nařízení Evropského parlamentu Rady(EU) o ochraně osobních údajů 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou č.1 tohoto KŘ.

Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu Rady(EU) o ochraně osobních údajů 2016/679, resp. interní směrnice o ochraně osobních údajů 2018 obsahující Bezpečnostní checklist: Zásady bezpečnosti osobních údajů- ochrana dat v elektronické podobě a ochrana listinných záznamů, tohoto KŘ a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje.

Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.

Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy.

Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:

základní identifikační údaje uživatele: jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození. Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně. Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném KŘ. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR (popř. cestovního pasu, povolení k pobytu v ČR). Knihovna dbá z důvodu ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny, proto před vlastním zápisem provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů nahledání v databázi, aby tomuto zabránil.

další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede): akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele, který uvedl (telefon, fax, e-mail a obdobně). Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Knihovna dále o uživateli vede:

údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovních fondů (pokud je uživatel uvede) – např. nejvyšší dosažený stupeň vzdělání uživatele, obor profese, atd.

údaje služební: údaje o tzv. transakcích- uskutečnění rezervace knihy, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ,

údaje účetní: údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle pravidel –Nařízení Evropského parlamentu Rady(EU) o ochraně osobních údajů 2016/679, resp. interní směrnice o ochraně osobních údajů včetně příloh, která je přílohou KŘ.

 

Čl. 4 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat klid a v prostoru knihovny nic nepoškozovat. Uživatel nesmí ostatní uživatele ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné užívání služeb knihovny. Prostory knihovny uživatel smí užívat jen v souladu s jejich určením. Pobyt v knihovně je zakázán osobám znečištěným, zapáchajícím, podnapilým nebo pod vlivem psychotropních látek.

Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně výpůjční službě nebo ředitelce knihovny.

Čl. 5 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 216/2006, kterým se mění zákon č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

III.

Výpůjční řád

Čl. 6 Způsoby půjčování

Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu po předložení průkazu uživatele a po vyhledání a objednání požadovaného dokumentu uživatelem, případně po objednání uživatelem online.

Knihovnám nebo uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7 Rozhodnutí o půjčování

Výpůjčky dokumentů se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 216/2006, kterým se mění zákon č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:

jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny (fondu příruční knihovny)

jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně jako podmínku.

Čl. 8 Postupy při půjčování

Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

Uživatel si může dokument vyhledat sám ve volných výběrech knihovny nebo požádat o pomoc knihovníka. Je možno si dokument vyhledat v elektronickém katalogu knihovny. Uživatel si může dokumenty vyhledat prostřednictvím Internetu (www.knih-pt.cz ) v on-line katalogu knihovny a objednávku zaslat na e-mail: info@knih-pt.cz

Před převzetím výpůjčky si je uživatel povinen dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému. Převzetí drahého dokumentu je uživatel povinen potvrdit svým podpisem na výpůjčním potvrzení (reverzní lístek).

Po převzetí výpůjčky uživatel svým podpisem stvrzuje na aktuálním výpisu správnost údajů.

Dokument, který je půjčen jinému uživateli, si může čtenář rezervovat. Adresu dosavadního držitele výpůjčky knihovna zásadně nesděluje. Jakmile je dokument vrácen, uvědomí knihovna žadatele, který si jej může vyzvednout. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.

Pro nemocné a jinak handicapované uživatele doručí knihovna požadované dokumenty až domů (donášková služba).

Čl. 9 Výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je pro knihy i periodika zpravidla jeden měsíc, pro zvukové záznamy 2 týdny.

Výpůjční lhůta může být prodloužena:

pokud dokument nemá rezervován další uživatel.

u řádných výpůjček knih a periodik mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, přičemž celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně 90 dní. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

u řádných výpůjček zvukových záznamů mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje třikrát o dva týdny, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, přičemž celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně 6 týdnů. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku nelze prodloužit.

Čl. 10 Vracení vypůjčeného dokumentu

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Uživatel má možnost vrátit knihovní jednotku (s výjimkou dokumentů poskytnutých meziknihovní výpůjční službou, stolních her, tematických kufříků a elektronických čteček) prostřednictvím tzv. biblioboxu (zařízení - schránky k vracení knih). V tomto případě si nelze vyžádat potvrzení o vrácení knihovní jednotky. Knihovní jednotka vrácená prostřednictvím biblioboxu bude odepsána nejpozději následující provozní den po dni, kdy byla kniha do biblioboxu vhozena. Pokud bude knihovní jednotka vhozená do biblioboxu poškozená, zašpiněná či jinak znehodnocená, nebude odepsaná z uživatelského konta a uživatel bude kontaktován ve věci náhrady této poškozené knihovní jednotky.

Čl.11 Odpovědnost za vypůjčený dokument

Uživatel nesmí vypůjčený dokument přenechat jiným osobám a je povinen chránit jej před poškozením ztrátou nebo zničením.

 

Čl.12 Obecná ustanovení o půjčování

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

 

Čl. 13 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu

Uživatel odpovídá za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému a výpůjční potvrzení.

Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, je povinen jej řádně zabalit a poslat jako doporučenou zásilku, nebo zásilku pojistit. Za zásilku odpovídá až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala, nezjistila závady a poslala uživateli potvrzení o vrácení.

Knihovna zasílá připomínku- Upozornění před koncem výpůjční doby- o blížícím se termínu navrácení dokumentů (obsahuje také přehled výpůjček a rezervací) pokud má uživatel uvedenu mailovou adresu nebo telefonní číslo pro zaslání SMS zprávy.

Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli (sankční poplatky) - smluvní pokutu a paušální náklady na upomínky. První nedodržení výpůjční doby (upomínku) knihovna neoznamuje. Písemné upozornění (druhou a další upomínku) knihovna zasílá až po uplynutí alespoň dvou měsíců od data výpůjčky. Upomínka musí obsahovat výzvu k plnění a upozornění, že nárok bude uplatněn u příslušného soudu.

Čtenář je povinen vyrovnat všechny i event. předešlé poplatky za nedodržení řádné výpůjční doby.

Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 14 Práva a povinnosti uživatelů ve studovně

Uživatel má právo vypůjčit si do studovny dokumenty, vypůjčené z fondů českých a zahraničních knihoven (meziknihovní služby). Uživatel může studovat ve studovně dokumenty, které si vypůjčil z fondu regionální literatury a z fondu studovny.

 

Čl. 15 Přístup do studovny

Uživatelé jsou povinni chovat se ve studovně tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny pracovníků knihovny.

Uživatelé nesmí psacími potřebami způsobit poškození knihovních fondů. Do prostorů studoven se nesmějí vnášet tekutiny a potraviny.

Uživatelé mohou ke zpracování a reprodukci textů pro vlastní potřebu užívat jen takových prostředků, které nenarušují klid ve studovně.

Čl. 16 Meziknihovní služby

Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou (MVS) z jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR. Při výpůjčce prostřednictvím MVS je uživatel povinen respektovat podmínky knihovny, která žádané dílo půjčuje.

 

Čl. 17 Reprografické služby

Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

Reprografické služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. č. 216/2006, kterým se mění zákon č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.

Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

Čl. 18 Tematické kufříky

Tematický kufřík je souborem knih, didaktických pomůcek, hraček, společenských her a CD, vše uceleně umístěno v přepravním boxu - kufříku. Tematický kufřík je zaměřen vždy na jedno určité téma, jedná se o soubor zábavně vzdělávacích pomůcek.

Pravidla půjčování tematických kufříků

Půjčování

Tematické kufříky jsou zaevidovány v katalogu Městské knihovny Prachatice (jejich seznam najdete na www.knih-pt.cz).

Jejich výpůjčka je možná v oddělení pro děti a mládež Městské knihovny Prachatice v Husově ulici čp.70 v Prachaticích.

Kufřík je možno zarezervovat.

Absenčně lze půjčit pouze jeden kufřík na dobu jeden měsíc bez možnosti prodloužení.

Čtenářům mladším 15 let se kufřík půjčí pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Před půjčením je zkontrolován obsah kufříku a čtenář obdrží potvrzení o zápůjčce společně se seznamem všech jeho komponentů (knihy, hrací předměty a ostatní dokumenty)

Vypůjčitel je povinen kufřík užívat tak, aby nebyl poškozen kufřík ani jeho příslušenství.

Vypůjčitel není oprávněn přenechat kufřík k užívání jiné osobě.

Kufřík se půjčuje na základě smlouvy o výpůjčce. Smlouva o výpůjčce je přílohou č. 2 knihovního řádu.

Vracení

Čtenář je povinen vrátit tematický kufřík ve stanoveném termínu.

Pokud bude vypůjčitel v prodlení s vrácením kufříku, je povinen zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 20,- Kč za každý započatý den prodlení.

V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě, nahradí vzniklou škodu v plné výši.

Při vrácení kufříku čtenář obdrží potvrzení.

Čl. 19 Čtečky elektronických knih

Pravidla půjčování a používání čteček elektronických knih

Čtečky elektronických knih (dále čtečky) jsou k dispozici k prezenčním i absenčním výpůjčkám. Výpůjčka je realizována prostřednictvím automatizovaného knihovního systému ve studovně Městské knihovny Prachatice.

Absenčně jsou čtečky půjčovány na dobu 14 dnů bez možnosti dalšího prodloužení.

Čtečku si může půjčit každý čtenář starší 18 let, který má platnou registraci s dobou trvání 1 rok a nemá vůči knihovně žádné závazky.

Na jednu platnou registraci si je možné půjčit pouze jednu čtečku.

Absenční výpůjčky čteček jsou realizovány na základě Smlouvy o výpůjčce (dále jen Smlouva) uzavřené mezi čtenářem a knihovnou, ve které jsou stanoveny veškeré podmínky. Smlouva o výpůjčce je přílohou č. 3 k tomuto knihovnímu řádu.

Čtenář je povinen prokázat při půjčování i vracení čtečky svoji totožnost platným průkazem totožnosti.

Při výpůjčce skládá čtenář vratnou zálohu (kauci) ve výši 500,-Kč, která mu bude vrácena při návratu čtečky.

Čtenář je povinen vrátit čtečku ve stanoveném termínu. V případě překročení výpůjční doby je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené Ceníkem a Smlouvou.

Čtečka je půjčována pouze s elektronickými knihami, jejichž obsah představuje volné dílo z hlediska autorských práv. Čtenář není oprávněn elektronické knihy ze čtečky mazat ani přidávat. Za neoprávněné využití autorsky chráněného díla odpovídá čtenář.

Čtenář je povinen zacházet se čtečkou podle přiloženého návodu. Čtenář nesmí měnit nastavení čtečky.

Čtečka musí být vrácena ve stejné půjčovně, kde byla vypůjčena.

Čtenář je povinen dbát na to, aby čtečka nebyla poškozena a aby nedošlo k její ztrátě či zničení.

Při půjčování a vracení je zkontrolována funkčnost čtečky. Čtečka je půjčována plně nabitá a při jejím vracení musí být také plně nabitá.

Čtečku vrací uživatel plně nabitou z důvodu kontroly funkčnosti a s vymazanými poznámkami. Při porušení této podmínky nebude čtečka převzata a uživatel musí čtečku připravit dle podmínek uvedených ve Smlouvě.

V případě poškození čtečky nebo příslušenství je čtenář v souladu se Smlouvou povinen uhradit vzniklou škodu (zaplatit opravu, popř. dokoupit chybějící komponenty).

Pokud čtenář poškodí čtečku tak, že ji nebude možné dále používat nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí v souladu se smlouvou její pořizovací cenu včetně příslušenství.

V případě poškození nebo ztráty čtečky popř. jejího příslušenství, je uživatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle Smlouvy.

Čtenář není oprávněn půjčovat čtečku třetím osobám.

Součástí přílohy je Smlouva o výpůjčce k jednotlivým druhům čteček pro absenční výpůjčku.

IV.

Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 20 Ztráty a náhrady

Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.

O způsobu náhrady rozhoduje ředitel knihovny. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Formu náhrady a finanční vypořádání stanovuje ředitel.

Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 21 Sankce za přestupky proti Knihovnímu řádu

Smluvní pokuta za pozdní vrácení:

Bude-li uživatel v prodlení s vrácením dokumentu, je povinen zaplatit knihovně smluvní pokutu za pozdní vrácení.

Povinnost platit smluvní pokutu za pozdní vrácení dokumentu nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den

Vymáhání nevrácených výpůjček:

nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis ředitele knihovny) následuje vymáhání právní cestou popř. za pomoci městské policie

v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.

Ztráta průkazu uživatele: za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek

Čl. 22 Náhrada všeobecných škod

Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. § 2951, odst. 1 v platném znění, kde se stanoví: „Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.“

Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:

uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejné vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality,

jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně pořízení fotokopie vypůjčené knihy včetně vazby (obojí na náklady uživatele) nebi jiné dílo.

požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:

cena dokumentu podle obecné ceny (ceny na trhu) v době ztráty, cena vazby podle cen vazeb obvyklých v daném čase a místě v době ztráty (jestliže vazba není zahrnuta v ceně dokumentu).

Při postupu podle bodů b, c je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).

Při náhradě podle bodů b,c se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografická zjišťování, knihovnické zpracování atd.) za jeden dokument

Za škody způsobené na ostatním majetku v knihovně odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V.

Závěrečná ustanovení

Čl. 23 Výjimky z Knihovního řádu

Výjimky z KŘ povoluje ředitelka knihovny nebo jí pověřený pracovník.

Účinnost Knihovního řádu

Knihovní řád byl schválen Radou města Prachatice dne 14.5.2018

Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 25.5.2018 a končí účinnost Knihovního řádu schváleného 25.3.2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji reflektuje požadavky vyplývající z Nařízení o ochraně osobních údajů s účinností účinnost 25. 5. 2018.

Poučení o ochraně osobních údajů

 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny jeMěstská knihovna Prachatice.

 

Nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

Městská knihovna Prachatice zpracovává osobní údaje uživatelů, potřebuje-li je pro poskytování svých služeb. Při zpracovávání údajů udržuje soulad s legislativou Evropské unie i s návaznou legislativou České republiky.

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu

Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon…

Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání…

Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Další údaje: údaj o ZTP…

 

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

 

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

 

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Údaje pro poskytování služeb

Knihovna je otevřený prostor a její služby může využívat každý. Základním dokumentem, upravujícím práva a povinnosti knihovny i uživatelů, je Knihovní řád. Některé služby může knihovna poskytovat pouze konkrétnímu člověku, a proto potřebuje znát jeho osobní údaje. Jde zejména o půjčování dokumentů mimo prostory knihovny (tzv. absenční) a služby na to navázané (správa čtenářského konta, rezervace, historie výpůjček), ale i některé služby poskytované přímo v prostorách knihovny ( přihlášení na akci s omezeným počtem účastníků). Tyto adresné služby nabízí registrovaným čtenářům, kteří se ke službám přihlašují vyplněním přihlášky.

Pro půjčování dokumentů čtenářům mimo prostory knihovny potřebuje knihovna základní údaje o člověku, který chce tyto služby využívat, tedy jméno a příjmení, datum narození, adresu a údaje o průkazu totožnosti. V případě dětí do 15 let pak potřebuje stejné údaje od jejich zákonného zástupce. Tyto údaje jsou zpracovávány zejména z důvodu ochrany knihovního fondu, kterou knihovně ukládá Knihovní zákon č. 259/2001 Sb.

Knihovna dále zpracovává údaj o tom, že je čtenář držitelem průkazu ZTP/ZTP-P v případě, že si čtenář přeje čerpat výhody s tím spojené (například členství zdarma či delší výpůjční lhůta).

Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) knihovna využívá pro efektivnější komunikaci se čtenáři a pro jejich informování zejména o stavu čtenářského konta, splněných rezervacích nebo o nových službách a akcích knihovny. Poštovní adresu čtenáře využívá, pokud si čtenář přeje být tímto způsobem vyrozuměn o splněné rezervaci, ale také pokud je nutné jej upomenout o nevrácené výpůjčky.

Knihovna uchovává historii výpůjček a záznamy o použití čtenářského průkazu a pohybu knihovní jednotky pro případ řešení sporných situací i pro přehled čtenáře o jeho čtenářské historii. V případě, že si čtenář nepřeje historii výpůjček uchovávat, může požádat o její smazání osobně v knihovně, nebo si ji smazat sám prostřednictvím svého čtenářského konta.

Na základě znalosti uživatelů, kteří knihovnu pravidelně využívají, a jejich potřeb, může knihovna své služby rozvíjet. Údaje z výpůjční činnosti mohou posloužit např. k rozvoji knihovní sítě, úpravám výpůjční doby nebo nákupu nových dokumentů.

Záznamy z kamerového systému

Budovy knihovny v Husově ulici mohou být vybaveny monitorovacím kamerovým systémem, který zajišťuje lepší bezpečnost čtenářů i hůře viditelných prostor a jsou označeny upozorněním na toto opatření na vstupních dveřích a informace je uvedena ve všech odděleních.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Náhled do údajů, které knihovna o čtenářích uchovává, nabízí online čtenářské konto, které je dostupné každému čtenáři po přihlášení (uživatelské jméno, heslo) na webových stránkách knihovny www.knih-pt.cz. Čtenářské konto nabízí přehled aktuálních výpůjček, historii výpůjček od začátku registrace, platební údaje včetně historie plateb, informace o zadaných rezervacích, případně další informace.

Čtenář má právo požádat si o přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných knihovnou, tento výpis může získat i v elektronické podobě. První výpis poskytne knihovna zdarma do jednoho měsíce po obdržení žádosti a potřebném ověření totožnosti žadatele. Žádosti vyřizuje ředitelka knihovny.

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Aktuálnost a úprava osobních údajů

Knihovna se snaží udržovat uchovávané osobní údaje aktuální, při osobním prodlužování platnosti čtenářského průkazu se proto na jejich aktuálnost ptá. Je nutné, aby čtenář případné změny osobních údajů oznámil knihovně při nejbližší osobní návštěvě.

Některé zprávy knihovna zasílá pouze elektronicky. Jde například o upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty, pozvánky na akce nebo automatické potvrzení o vrácení knih.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rokpoté. Během tohoto roku má tak čtenář možnost si členství jednoduše obnovit, aniž by přišel o historii svých výpůjček. Čtenář si také může požádat o uchování svých osobních údajů o další rok, i pokud nemá platný čtenářský průkaz, a to i opakovaně. Po uplynutí této doby údaje knihovna anonymizuje, což znamená, že smaže všechny údaje, na základě kterých je možné čtenář identifikovat, a zbylé údaje tak není možné k němu přiřadit. Knihovna takto anonymizované údaje však může dále využívat pro statistické účely.

Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsoulikvidovány skartací.

O anonymizaci může čtenář požádat i dříve, pokud si již nepřeje využívat služeb knihovny.

Údaje o peněžitých transakcích mezi knihovnou a čtenářem se uchovávají po dobu 5 let.

Údaje z kamerového systému knihovna uchovává 3 dny od pořízení záznamu, nebo po dobu nezbytnou k prošetření zachycené události.

Zpracování jinými subjekty

Knihovna zpracovává osobní údaje svých registrovaných uživatelů v knihovním systému Clavius firmy LANius Tábor, která tento systém spravuje.

Zabezpečení osobních údajů

 

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi Clavius. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Knihovna spravované údaje zabezpečuje, k bezpečnosti však může přispět každý uživatel svým odpovědným chováním např. nepůjčuje čtenářský průkaz dalším osobám, nesděluje přihlašovací údaje k čtenářskému online kontu dalším osobám, heslo si volí v souladu s doporučeními pro bezpečné heslo.

Ochrana osobních údajů v ČR

Česká republika je jako členská země Evropské unie povinna respektovat jednotnou legislativu Evropské unie. V současné době pro ochranu osobních údajů je to zejména nařízení 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známé také jako GDPR, které je účinné od 25. 5. 2018. Dohled nad dodržováním Nařízení má Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená mezi

Smluvní strany:

Městská knihovna Prachatice, příspěvková organizace
se sídlem 383 01 Prachatice, Husova 71 
zastoupená Mgr. Hanou Mrázovou, ředitelkou 
IČ: 00583197, 
(dále jen „půjčitel“)

na straně jedné

a

…………………………………………………………………………… narozen/a ………………… 
bytem…………………………………………………………………………………………… 
číslo čtenářského průkazu : ……………….. 
(dále jen „vypůjčitel“)

na straně druhé

Účastníci této smlouvy uzavírají po vzájemné shodě v souladu se zněním § 2193 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto smlouvu o výpůjčce :

 

Článek I.

Předmět výpůjčky

Půjčitel touto smlouvou přenechává níže uvedenou nezuživatelnou věc Vypůjčiteli a zavazuje se mu umožnit její bezplatné a dočasné užívání.

Vypůjčitel podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí věci.

Předmětem této výpůjčky je tematický kufřík ..................... (dále jen "Kufřík" nebo také "Věc").

 

Článek II.

Účel užívání

Předmět výpůjčky je Vypůjčitel oprávněn užívat způsobem přiměřeným povaze Věci, tedy zejména k výuce a vzdělávání dítěte.

Vypůjčitel je povinen Věc užívat sjednaným způsobem a chránit ji před poškozením, ztrátou či zničením.

Pokud Vypůjčitel užívá věc k jinému účelu, než k jakému mu byla dána Věc do užívání, je povinen ji na žádost Půjčitele bezodkladně vrátit.

Vypůjčitel není oprávněn přenechat Věc do užívání třetí osoby.

 

Článek III.

Doba výpůjčky

Vypůjčitel je povinen Věc vrátit Půjčiteli, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do ................ .

Vypůjčitel je povinen Věc vrátit, to je v sídle Půjčitele na adrese: Husova 71, 383 01 Prachatice - půjčovna, oddělení pro děti a mládež.

Půjčitel má právo domáhat se vrácení vypůjčené Věci dříve, pro důvod, který nemohl při uzavření smlouvy předvídat.

Smluvní strany se dohodly, že vyskytnou-li se v době platnosti smlouvy mimořádné náklady na Věci, vynaloží je Vypůjčitel sám na svoje náklady. Náhrada za vynaložení mimořádných nákladů mu tím nepřísluší.

Bude-li Věc poškozena či zničena, je Vypůjčitel povinen nahradit vzniklou škodu. To platí i pro případ ztráty Věci.

 

Článek IV.

Smluvní pokuta

Nebude-li Věc vrácena Vypůjčitelem Půjčiteli řádně a včas, je Vypůjčitel povinen uhradit Půjčiteli smluvní pokutu ve výši 20,-Kč za každý, i započatý den prodlení s vrácením Věci. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody.

 

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 

V Prachaticích dne

....................................................                                                          ...............................................

Za Městskou knihovnu
Prachatice:
Mgr. Hana Mrázová
ředitelka

 

 

 

Příloha č. 3

 

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

Smluvní strany:

Městská knihovna Prachatice, příspěvková organizace
se sídlem 383 01 Prachatice, Husova 71
zastoupená Mgr. Hanou Mrázovou, ředitelkou
IČ: 00583197,
(dále jen „půjčitel“)

na straně jedné

a

…………………………………………………………………………… narozen/a …………………
bytem……………………………………………………………………………………………
číslo čtenářského průkazu : ………………..
(dále jen „vypůjčitel“)

na straně druhé

uzavírají podle ustanovení § 2193 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto smlouvu o výpůjčce:

 

Článek 1

Předmět smlouvy

Půjčitel touto smlouvou předává vypůjčiteli do bezplatného dočasného užívání za podmínek, stanovených v této smlouvě čtecí zařízení zn. Amazon Kindle 4 WiFi, evidenční číslo BOOE 1501 1453 24GD, 2011/487 (BOOE 1501 1447 002Q) (dále jen „čtečka“ nebo také "Věc"), jehož pořizovací hodnota je 3.199,- Kč včetně příslušenství.

Vypůjčitel tímto potvrzuje převzetí čtečky ve stavu způsobilém k řádnému užívání, což ověřil jejím odzkoušením, a zavazuje se ji řádně užívat v souladu s převzatým návodem. Spolu se čtečkou bylo vypůjčiteli předáno následující příslušenství: USB kabel, pouzdro, návod, přenosný obal.

 

Článek 2

Práva a povinnosti smluvních stran

Vypůjčitel je povinen čtečku vrátit ve sjednaném místě, to je v jeho sídle na adrese Husova 71, 383 01 Prachatice - půjčovna studovny.

Půjčitel má právo domáhat se vrácení vypůjčené čtečky dříve, pro důvod, který nemohl při uzavření smlouvy předvídat. může požadovat vrácení předmětných věcí i před skončením smluvní doby, pokud vypůjčitel předmětné věci užívá v rozporu se smluveným účelem a způsobem dočasného užívání.

Vypůjčitel se zavazuje čtečku užívat jen k práci s dokumenty dle přiloženého návodu.

Vypůjčitel je povinen čtečku užívat sjednaným způsobem a chránit ji před poškozením, ztrátou či zničením.

Pokud vypůjčitel čtečku poškodí nebo nevrátí příslušenství k Věci, je povinen nahradit vzniklou škodu (např. zaplatí opravu Věci nebo náklady na dokoupení příslušenství). Škoda se nahradí ve výši nákladů vynaložených na opravu Věci.

Pokud vypůjčitel poškodí čtečku tak, že nemůže dále sloužit svému účelu, je neopravitelná, popřípadě náklady na opravu převyšují pořizovací cenu, popřípadě ji vůbec nevrátí, je povinen uhradit její pořizovací cenu. O způsobu náhrady rozhoduje odpovědný pracovník knihovny.

Vypůjčitel je povinen vracet čtečku čistou a plně nabitou.

Vypůjčitel není oprávněn přenechat čtečku k užívání jiné osobě.

Smluvní strany se dohodly, že vyskytnou-li se v době platnosti smlouvy mimořádné náklady na Věc, vynaloží je vypůjčitel sám na svoje náklady. Náhrada za vynaložení mimořádných nákladů mu tím nepřísluší.

 

Článek 3

Doba trvání, vratná záloha

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. od …………………. do…………………. .

Půjčitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že vypůjčitel čtečku neužívá řádně za podmínek této smlouvy. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení. Vypůjčitel je na základě odstoupení povinen bez zbytečného odkladu půjčiteli čtečku předat zpět ve stavu běžného opotřebení.

Nebude-li čtečka vrácena vypůjčitelem půjčiteli řádně a včas, je vypůjčitel povinen uhradit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 10,-Kč za každý i započatý den prodlení s plněním této povinnosti. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody. Vypůjčitel je povinen uhradit i náklady spojené s upomínáním. Pokud bude vypůjčitel v prodlení s vrácením čtečky, zavazuje se zaplatit půjčiteli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý započatý den prodlení, v případě zaslání upomínky i upomínací poplatky. Smluvní pokuta je splatná při vrácení čtečky.

Vypůjčitel se zavazuje při převzetí čtečky podle „Článku 1“ této smlouvy zaplatit v hotovosti vratnou zálohu (kauci) ve výši 500,- Kč, která mu bude v případě řádného splnění povinností při ukončení smlouvy a vrácení čtečky vydána zpět. V opačném případě bude jistina započtena proti smluvní pokutě, případně vzniklé škodě z titulu poškození věci.

 

Článek 4

Závěrečná ustanovení

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro obě smluvní strany. Smlouvu je možno měnit i doplňovat písemnými dodatky.

Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami.

 

V Prachaticích dne ………………….

za půjčitele:                                                                                   vypůjčitel:

Čtečka vrácena v pořádku dne …………….. . Záloha 500,- Kč vrácena dne …………………

za půjčitele:                                                                                   vypůjčitel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interní směrnice o ochraně osobních údajů

Úvod

Předmět a účel

Tato interní směrnice o ochraně osobních údajů představuje jedno z technicko-organizačních opatření příspěvkové organizace Městská knihovna Prachatice (dále jen „MKP“) k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a s dalšími právními předpisy.

Pojmy

Osobní údaj

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Citlivý osobní údaj

Citlivým osobním údajem je údaj, který vypovídá o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. V souvislosti s činností MKP jím je zpravidla uživatel, zaměstnanec a vzácněji pak jiná fyzická osoba, například autor nebo lektor se kterým má MKP uzavřenou smlouvu o přednáškové činnosti.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů. Příklady zpracování osobních údajů je sběr osobních údajů, jejich zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. MKP zejména shromažďuje a ukládá osobní údaje zákazníků, a dále svých zaměstnanců.

Likvidace osobních údajů

Za likvidaci údajů se považuje fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení ze zpracování. Likvidace se provádí dle spisového a skartačního řádu města Prachatice. Pověřený pracovník je povinen zařadit do skartačního řízení i dokumenty v elektronické formě.

Správce

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

MKP je správcem osobních údajů.

Zpracovatel

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce, tzn. sama neurčuje účel a prostředky zpracování.

Zpracovateli se pro účely této směrnice rozumí též poskytovatelé informačních systémů, kteří mají oprávnění přístupu k osobním údajům (např. za účelem zajištění servisu či aktualizace software).

Souhlas

Souhlasem subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Souhlas je v prostředí MKP spíše doplňkovým institutem, a to zejména pro marketingové účely.

Zaměstnanec

Zaměstnancem se pro účely této směrnice rozumí každý pracovník, který vykonává činnost pro MKP na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce.

Zkratky


ÚOOÚ Úřad pro ochranu osobních údajů

GDPR Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a

o zrušení směrnice 95/46/ES

EU Evropská unie

ICT Informační a komunikační technologie

 

Oprávněné osoby

Pravomoc a odpovědnost

Ředitelka MKP

Je ze své funkce oprávněna zpracovávat osobní údaje všech fyzických osob, se kterými MKP přijdou do styku v rozsahu nezbytném pro výkon své funkce. Ředitelka je oprávněna kontrolovat dodržování této směrnice.

Ostatní zaměstnanci/osoby, na které se tato směrnice vztahuje

Jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje v omezeném rozsahu nezbytném pro výkon své funkce. Zaměstnanci však v žádném případě nejsou oprávněni nahlížet do údajů, které nejsou v danou chvíli potřebné pro výkon jejich funkce.

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Rozsah zpracovávaných osobních údajů je upraven v jednotlivých záznamech

o činnostech zpracování osobních údajů, které jsou přílohou č. 3 této interní směrnice.
Odpovědnost za zpracování a aktualizaci záznamů nese Ředitelka.

 

Ukládání, likvidace a zabezpečení osobních údajů

Ukládání, likvidace a zabezpečení osobních údajů jsou upraveny v jednotlivých záznamech o činnostech zpracování osobních údajů, které tvoří přílohu č. 3 této interní směrnice.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

MKP nejsou povinny mít pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

Práva zaměstnanců

Zaměstnanec bere na vědomí, že jako subjekt údajů má následující práva:

požadovat přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

požadovat, aby MKP omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby MKP ověřila přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) MKP již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zaměstnanec je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zaměstnanec vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody MKP převažuje nad oprávněnými důvody zaměstnance. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zaměstnance, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

Zaměstnanec má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zaměstnanec má právo získat od MKP kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, jsou MKP povinny mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu o nich kopii zpracovávaných osobních údajích: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od MKP opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zaměstnance nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Zaměstnanec má právo získat své osobní údaje, které MKP zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů zaměstnance založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předají MKP osobní údaje zaměstnance jinému správci.

Pokud zaměstnanec žádá o výkon práva podle tohoto článku, je příslušným pracovníkem pro vyřízení žádostí Ředitelka. Lhůta pro vyřízení požadavku je jeden měsíc od doručení žádosti a ve výjimečných případech ji lze prodloužit až o dva měsíce. Žádost o výkon práva podle tohoto článku není správním řízením ve smyslu správního řádu.

Realizace výkonu práv ostatních subjektů údajů

Stejná práva jako zaměstnanci mají všechny subjekty údajů, zejména se jedná o zákazníky. V případě požadavku na realizaci některého z práv uvedených v čl. 6 této směrnice, zejm. práva na přístup, opravu, omezení či výmaz je postup realizace práv subjektu údajů následující:

Požadavek na výkon práva podle GDPR je doručen MKP.

Žádost je předána Ředitelce.

Ředitelka MKP prověří náležitosti žádosti, zejm. zda existují pochybnosti o totožnosti žadatele, případně prověří totožnost žadatele.

Ředitelka MKP pověří podřízeného pracovníka.

Pověřený pracovník sdělí subjektu údajů bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti, jaká opatření provedl. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby ve výjimečných případech prodloužit o další dva měsíce.

Příklad situace: Pan Novák, bytem Vodňanská, Prachatice požádá e-mailem MKP, aby mu poskytla v textové podobě všechny osobní údaje, které o něm MKP zpracovává. Tato žádost je předána Ředitelce MKP. Pan Novák se v e-mailu identifikoval jménem, adresou, datem narození a trvalým bydlištěm. E-mail byl odeslán z adresy ing.novak@seznam.cz. Pověřený pracovník zjistí, že stejný e-mail uvedl pan Novák v přihlášce. Pověřený pracovník zjistí jaké všechny informace MKP o panu Novákovi vede. Pověřený pracovník je strukturovaně převede do jednoho textového dokumentu a do 30 dnů sdělí panu Novákovi.

 

 

Zásady bezpečnosti práce s osobními údaji

Zaměstnanci jsou oprávněni používat ICT pouze k plnění svých pracovních povinností v souladu s účelem, ke kterému byly určeny.

Každý zaměstnanec se přihlašuje do počítače pod svým přihlašovacím jménem, příp. tokenem a svým heslem, příp. PINem.

Zaměstnanci nejsou oprávněni sami instalovat, aktualizovat či opravovat počítačové programy bez souhlasu správce sítě. Všechny podstatné změny v nastavení softwaru provádí informatik.

Zaměstnanci, kteří využívají služební telefony, nesmí provádět instalaci softwarových řešení, zejm. aplikací „zdarma“. Zaměstnanci, kteří využívají služební telefony, je nesmí „půjčovat“ třetím osobám, zejm. dětem.

Pokud jsou zaměstnanci oprávněni odnášet si práci „domů“, např. na přenositelných discích, musí být tyto technologie chráněny. Nelze ukládat a odnášet mimo pracoviště dokumenty uložené např. na nezašifrovaných/nezaheslovaných flashdiscích.

Zaměstnanci jsou povinni při odchodu z pracoviště (např. pauza na oběd) odhlásit se (např. klávesová zkratka Win+L), počítač zamknout nebo vypnout. Při odchodu z pracoviště je vždy nutné počítač vypnout.

Zaměstnanci, kteří se přihlašují přes tzv. token do počítače, jsou povinni při odchodu z pracoviště token vyjmout z přístroje a ponechat přes noc na zabezpečeném místě (např. v uzamykatelné skříňce v kanceláři). Stejně tak je nutné při opuštění kanceláře (i na pět minut) kancelář uzamknout.

Zaměstnanci, kteří k přístupu do počítače využívají uživatelské jméno a heslo, resp. PIN v případě využití tokenu, jsou povinni nastavit heslo, resp. PIN tak, že jednoduše nelze dojít k jeho prolomení a tedy, že účinně brání případným útokům. Je zakázáno používat hesla shodná s přihlašovacím jménem, biografickými údaji (např. datum narození) apod.

Zaměstnancům je zakázáno otevírat podezřelé odkazy nebo přílohy e-mailů. V případě nejasnosti jsou povinni kontaktovat Ředitelku.

Zaměstnancům je zakázáno používat pracovní e-mail k soukromým účelům.

Při odchodu z pracoviště je nutné, aby veškeré spisy obsahující osobní údaje byly uklizené v prostorech k tomu určených.

Spisy obsahující citlivé osobní údaje musí být při odchodu z pracoviště uzamčeny v uzamykatelných skříňkách.

Zaměstnanci zamezí tomu, aby neoprávněné osoby měly přístup k osobním údajům. Zaměstnancům je zakázáno zejm. nechávat třetí osoby samotné v kancelářích, pokud spisy v listinné podobě nejsou dostatečně zabezpečené nebo pokud osoba neposkytuje dostatečné záruky morální integrity v oblasti bezpečnosti dat. Vždy je však povinen se odhlásit z počítače.

 

Zásady zveřejňování osobních údajů na webových stránkách MKP, sociálních sítích a v místním tisku

Při přípravě článků dbají zaměstnanci na ochranu soukromí fyzických osob a poměřují zájem na zveřejnění osobních údajů dotyčných osob s právem na soukromí dotyčných osob. V případě, že právo na soukromí/ochranu osobních údajů převáží, jsou povinni si před zveřejněním obstarat souhlas dotčených osob.

Veřejně známé osoby

Pokud se jedná o osobu veřejně známou, např. ministr kultury, debatující spisovatel, lze uvést jeho jméno, fotografii a profesní názory zpravidla bez dalšího. V případě, že tato osoba sama poskytuje rozhovor Klientovi, není nutné žádat tuto osobu o souhlas se zveřejněním údajů, co během rozhovoru poskytla.

Příklad oprávněného zveřejnění bez nutnosti souhlasu: Ministr kultury navštívil Městskou knihovnu a debatoval s občany + doplněno fotografií z diskuze bez popisu údajů o občanech na náměstí.

Zaměstnanci

Zaměstnanec není z titulu své zaměstnanecké smlouvy obvykle povinen nechat zveřejňovat své fotografie na webových stránkách a sociálních sítích Klienta za účelem marketing. Z tohoto důvodu je třeba před zveřejňováním fotografií zaměstnanců z akcí pořádaných Klientem obstarat jeho souhlas.

Ostatní fyzické osoby – soukromé osoby

O jiných osobách je možné zveřejňovat jejich osobní údaje zpravidla pouze s jejich souhlasem až na výjimky, které jsou uvedeny níže.

Příklad zveřejnění na webových stránkách, kde je nutný souhlas: „Josef Novák kritizuje politiku ministerstva kultury + zveřejnění portrétní fotografie.“

Zveřejňování fotografií

Zveřejňování fotografií z akcí pořádaných KIS bez uvedení dalších identifikačních údajů osoby za účelem informování o činnosti KIS je možné bez souhlasu dotčené osoby, pokud fotografie necílí na zveřejnění citlivých osobních údajů nebo nemá dehonestující charakter. Ke zveřejnění fotografie se jménem je třeba souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Citlivé osobní údaje

Zveřejnit citlivé osobní údaje bez výslovného souhlasu lze pouze ve výjimečných případech, pokud je to absolutně nezbytné pro splnění účelu zpracování. Zaměstnancům se důrazně doporučuje, aby v případě nejasnosti, zda lze údaje zveřejnit, konzultovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že nelze osobní údaje zveřejnit bez souhlasu, je pověřený pracovník povinen si souhlas dotčené osoby opatřit, jinak nesmí fotografii zveřejnit. Obstarání souhlasu všech dotčených osob však považujeme za krajně nepraktické a velice těžko dosažitelné.

 

Další povinnosti zaměstnanců

Všichni zaměstnanci mají povinnost zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, se kterými přijdou v rámci své činnosti pro zaměstnavatele do styku.

 

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Zavedení každého nového procesu v organizaci MKP, které může mít dopad na ochranu osobních údajů fyzických osob, musí příslušný zaměstnanec konzultovat s Ředitelkou.

Ředitelka MKP je povinna vyhodnotit, zda nový proces podléhá povinnosti vypracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Pokud dané zpracování osobních údajů povinnosti provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podléhá, zpracuje jej Ředitelka ve spolupráci s příslušným zaměstnancem, a pokud je to nutné, konzultuje ÚOOÚ.

I v případě, že daný proces nepodléhá posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, je Ředitelka povinna o něm zpracovat záznam o činnostech zpracování osobních údajů.

 

Hlášení porušení zabezpečení

V případě, že dojde k jakémukoliv porušení zabezpečení, je zaměstnanec povinen toto porušení nahlásit okamžitě Ředitelce MKP, nejpozději však do 24 hodin, co se o tomto porušení dozvěděl. Porušení zabezpečení může představovat např. ztráta flash disku, zavirovaný notebook či zneužití dat zaměstnancem.

Ředitelka MKP poté, co se o porušení dozvěděla, vyhodnotí, zda došlo k porušení zabezpečení osobních údajů, zda toto porušení představuje riziko pro práva a svobody dotčených osob a zda je toto riziko vysoké. Ředitelka MKP je povinna vést evidenci porušení zabezpečení osobních údajů včetně způsobu řešení dané situace a následných přijatých opatření.

Pokud Ředitelka MKP vyhodnotí, že porušení představuje riziko pro práva a svobody osob, jsou MKP povinny toto porušení bezodkladně nahlásit ÚOOÚ. Pokud od momentu porušení zabezpečení osobních údajů do momentu ohlášení ÚOOÚ uplynulo více než 72 hodin, jsou MKP povinny toto zdržení zdůvodnit. Toto hlášení porušení je možné provést též prostřednictvím pověřence.

Pokud Ředitelka MKP vyhodnotí, že porušení představuje vysoké riziko pro práva a svobody dotčených osob, je povinna o tomto porušení dále informovat postižené subjekty údajů, je-li to možné.

Všichni zaměstnanci jsou povinni Ředitelce MKP poskytnout součinnost při zjišťování a vyhodnocování porušení zabezpečení ochrany osobních údajů.

Po řešení každého porušení zabezpečení osobních údajů Ředitelka MKP zváží, zda šlo porušení zabránit přijetím vhodných opatření, a pokud ano, zda a kdy budou tato opatření přijata.

Ředitelka pravidelně, nejméně však jednou za 6 měsíců, provádí kontrolu bezpečnosti systému a prověřuje, zda systém nebyl terčem útoků.

 

Kontrolní činnost

Kontrolu nad dodržováním této směrnice vykonává (i) Ředitelka MKP vůči svým podřízeným zaměstnancům a v ostatních záležitostech.

Ředitelka MKP je povinna při nástupu nového zaměstnance tohoto zaměstnance proškolit v rozsahu této směrnice.

Ředitelka MKP organizuje minimálně jednou ročně průběžná školení týkající se ochrany osobních údajů. Tato školení se konají zpravidla společně s proškolením BOZP. Vedoucím školení je Ředitelka společnosti.

Porušení povinností z této směrnice, zejm. neohlášení porušení zabezpečení osobních údajů podle čl. 12 může představovat závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, pro které je zaměstnavatel oprávněn rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem výpovědí.

Pokud zaměstnanec poruší povinnosti z této směrnice, odpovídá zaměstnavateli za škodu podle pracovněprávních předpisů.

 

Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018

 

Přílohy

Potvrzení o proškolení

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů MKP

Informační povinnost správce

Bezpečnostní checklist: Zásady bezpečnosti osobních údajů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 1: Potvrzení o proškolení

 

Potvrzuji, že jsem byl/a níže uvedeného dne proškolen/a o nařízení GDPR a že jsem byl/a seznámen/a s obsahem Interní směrnice o ochraně osobních údajů:

 

Datum

Jméno a příjmení

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímto si Vás v souladu s čl. 13 GDPR dovolujeme informovat o tom, co budeme dělat s touto účastnickou listinou. Správcem Vašich osobních údajů je město Prachatice.

 

Účastnická listina obsahuje následující osobní údaje: křestní jméno a příjmení, odbor, datum školení, podpis. Právní důvod zpracování těchto osobních údajů je čl. 6 odst. c) GDPR společně s čl. 5 odst. 2, čl. 24 odst. 1, čl. 38, 39 odst. 1 písm. a), b) GDPR. Účelem tohoto zpracování je prokázání, že správce provádí pravidelná školení o ochraně osobních údajů. Příjemci osobních údajů jsou interní zaměstnanci správce pro výkon svých úkolů a pověřenec pro ochranu osobních údajů. Data nejsou předávána do třetích zemí. Při splnění požadavků dle čl. 15 až 18 GDPR máte právo na přístup, opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, a dále právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby. Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je prováděno v rozporu s GDPR.

 

15.2 Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení EU – GDPR

Zaměstnanec:

Zpracovávané osobní údaje (výčet): jméno, věk, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, email, telefon s dále viz osobní dotazník, tiskopis Základní informace při vstupu do pracovního poměru aj.)

Konkrétní účel zpracování osobních údajů dotčené osoby: dle zákona

Doba zpracování (po dobu zaměstnání a dále dle zákona o uchovávání písemností v platném znění)

 

Datum

 

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3 Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů MKP

Záznam o činnostech zpracování

 

Název agendy: Personální agenda

Údaje o správci

Název: Městská knihovna Prachatice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 005 83 197

Adresa: Husova 71, Prachatice I, 383 01 Prachatice

Telefon: 388 607 710

E-mailová adresa: info@knih-pt.cz

Webové stránky: www. knih-pt.cz

 

Popis činnosti zpracování

Zahájení zpracování: 25. 5. 2018

Datum poslední změny:

Odpovědné oddělení

 

Kontaktní osoba:

Telefon:

e-mailová adresa:

 

Ředitelka

 

 

Mgr. Hana Mrázová

 

388 607 710

info@knih-pt.cz

Popis činností zpracování:

 

 

Uložení, použití, zpřístupnění přenosem

Účel(y) zpracování

 

 

Plnění povinností z pracovního práva, práva zdravotního a sociálního zabezpečení a platby daní.

Kategorie subjektů údajů dotčených předmětným zpracováním

 

Zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci

 

Uchazeči o zaměstnání

 

 

Popis kategorií osobních údajů

 

 

 

 

 

 

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo, místo narození, zdravotní pojišťovna, výpisy z katastru nemovitostí, informace o přiznaných důchodech, veškeré vyplacené mzdy a odměny, údaje o pracovní neschopnosti, evidence docházky zaměstnanců, číslo účtu.

 

Rodinní příslušníci zaměstnanců – jméno, příjmení, rodné číslo, potvrzení o studiu, údaje o zaměstnavateli manžela/manželky

 

Údaje o zdravotním stavu zaměstnanců – v případě, že jsou zaměstnanci ZTP.

 

V případě uchazečů o zaměstnání se jedná pouze o údaje, které o sobě uchazeč sám uvede v životopise.

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie příjemců, kterým budou nebo byly osobní údaje sděleny nebo jinak zpřístupněny

Dovnitř organizace: Ekonom a ředitelka organizace

 

 

 

 

Mimo organizaci: Správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a finanční úřad

 

 

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí a jejich předávání do budoucna se neplánuje.

 

Lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Veškeré údaje potřebné k mzdové agendě, daním, zdravotnímu a sociálnímu pojištění se archivují po dobu 30 let od ukončení pracovního poměru.

 

Veškeré ostatní údaje se archivují dle spisového a skartačního řádu města Prachatice.

 

 

Údaje o uchazečích se nikde neukládají a pokud se objeví, likvidují se bezprostředně po ukončení výběrového řízení.

 

Technická a organizační opatření podle čl. 32 odst. 1 GDPR

Veškeré údaje jsou uloženy v zamykatelné skříni, která se nachází v zamykatelné kanceláři ředitelky a ekonoma organizace. Přístup má pouze ředitelka, zástupkyně ředitelky a ekonom organizace.

 

Agenda účetnictví a mezd je vedena elektronicky v programu Premier od společnosti PREMIER systém a.s., Do programu Premier má přístup pouze ekonomka organizace. Přístup do programu je možný pouze z počítače ekonomky organizace a je zabezpečen dvoustupňovou ochranou. Ekonomka se pomocí hesla přihlásí do svého počítače a dále pomocí uživatelského jména a hesla do programu.

 

Veškerá data jsou uložena interním serveru, který je v zamčené místnosti.

 

 

 

……………….

Správce

 

 

 

……………………

Datum

 

 

 

………………………

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam o činnostech zpracování

 

Název agendy: Návštěvníci webu

Údaje o správci

Název: Městská knihovna Prachatice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 005 83 197

Adresa: Husova 71, Prachatice I, 383 01 Prachatice

Telefon: 388 607 710

E-mailová adresa: info@knih-pt.cz

Webové stránky: www. knih-pt.cz

 

Popis činnosti zpracování

Zahájení zpracování: 25. 5. 2018

Datum poslední změny:

Odpovědné oddělení

 

Kontaktní osoba:

Telefon:

e-mailová adresa:

 

Ředitelka

 

 

Mgr. Hana Mrázová

 

388 607 710

info@knih-pt.cz

Popis činností zpracování:

Uložení, použití, zpřístupnění přenosem

Účel(y) zpracování

Oprávněný zájem správce

 

Kategorie subjektů údajů dotčených předmětným zpracováním

 

Návštěvníci webových stránek správce

Zajištění informační povinnosti

Zákazníci jsou na webových stránkách informováni, že jsou zpracovávány soubory cookies a v jakém rozsahu

 

 

Popis kategorií osobních údajů

 

Technické cookies, za účelem zkvalitnění služeb webu a usnadnění práce s webem. Cookies nejsou využívány za účelem remarketingu.

 

 

Kategorie příjemců, kterým budou nebo byly osobní údaje sděleny nebo jinak zpřístupněny

Dovnitř organizace: Ředitelka, pověření zaměstnanci

 

 

 

 

Mimo organizaci: Správce webu CRNET, s.r.o.

 

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

 

 

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí a jejich předávání do budoucna se neplánuje.

 

Lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Historie cookies se pravidelně promazávají po 3 měsících!!!

 

Technická a organizační opatření podle čl. 32 odst. 1 GDPR

Cookies jsou uloženy na pevném disku návštěvníka webu.

 

 

 

 

 

……………….

Správce

 

 

 

 

……………………

Datum

 

 

 

 

………………………

Podpis

 

 

 

 

 

 

Záznam o činnostech zpracování

 

Název agendy: Uživatelé

Údaje o správci

Název: Městská knihovna Prachatice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 005 83 197

Adresa: Husova 71, Prachatice I, 383 01 Prachatice

Telefon: 388 607 710

E-mailová adresa: info@knih-pt.cz

Webové stránky: www. knih-pt.cz

 

Popis činnosti zpracování

Zahájení zpracování: 25. 5. 2018

Datum poslední změny:

Odpovědné oddělení

 

Kontaktní osoba:

Telefon:

e-mailová adresa:

 

Ředitelka

 

 

Mgr. Hana Mrázová

 

388 607 710

info@knih-pt.cz

Popis činností zpracování:

 

 

Uložení, použití,

Účel(y) zpracování

Plnění smlouvy, oprávněný zájem správce v případě historie údajů

 

Kategorie subjektů údajů dotčených předmětným zpracováním

 

Čtenáři knihovny pro děti

 

Čtenáři knihovny pro dospělé

Popis kategorií osobních údajů

 

1) Čtenáři knihovny pro dospělé: Jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, e-mailová adresa, historie vypůjčených knih

 

 

2) Čtenáři knihovny pro děti: Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, škola a třída. Dále pak jméno a příjmení zákonného zástupce, jeho email, telefon a č. OP., historie výpůjček

 

 

 

 

Kategorie příjemců, kterým budou nebo byly osobní údaje sděleny nebo jinak zpřístupněny

Dovnitř organizace: Ředitelka, pověření zaměstnanci

 

 

 

 

Mimo organizaci: Nepředává se

 

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

 

 

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí a jejich předávání do budoucna se neplánuje.

 

Lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rokpoté. Během tohoto roku má tak čtenář možnost si členství jednoduše obnovit, aniž by přišel o historii svých výpůjček. Čtenář si také může požádat o uchování svých osobních údajů o další rok, i pokud nemá platný čtenářský průkaz, a to i opakovaně. Po uplynutí této doby údaje knihovna anonymizuje, což znamená, že smaže všechny údaje, na základě kterých je možné čtenář identifikovat, a zbylé údaje tak není možné k němu přiřadit. Knihovna takto anonymizované údaje však může dále využívat pro statistické účely.

Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsoulikvidovány skartací.

O anonymizaci může čtenář požádat i dříve, pokud si již nepřeje využívat služeb knihovny.

 

 

Technická a organizační opatření podle čl. 32 odst. 1 GDPR

Papírové přihlášky čtenářů jsou umístěny v oddělení knihovníka v zamykatelných skříňkách.

 

V elektronické podobě jsou údaje o čtenářích uloženy v systému Clavius od společnosti Lanius. Do programu je přístup možný pouze z lokálních PC a je zabezpečen dvoustupňovou ochranou.

 

 

 

 

……………….

Správce

 

 

 

 

……………………

Datum

 

 

 

 

………………………

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam o činnostech zpracování

 

Název agendy: Ochrana majetku organizace

Údaje o správci

Název: Městská knihovna Prachatice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 005 83 197

Adresa: Husova 71, Prachatice I, 383 01 Prachatice

Telefon: 388 607 710

E-mailová adresa: info@knih-pt.cz

Webové stránky: www. knih-pt.cz

 

Popis činnosti zpracování

Zahájení zpracování: 25. 5. 2018

Datum poslední změny:

Odpovědné oddělení

 

Kontaktní osoba:

Telefon:

e-mailová adresa:

 

Ředitelka

 

 

Mgr. Hana Mrázová

 

388 607 710

info@knih-pt.cz

Popis činností zpracování:

 

 

Monitorování, uložení

 

Účel(y) zpracování

Ochrana majetku organizace

 

Kategorie subjektů údajů dotčených předmětným zpracováním

 

Osoby pohybující se ve výstavních prostorách knihovny

Zajištění informační povinnosti

Kamerový systém je provozován pouze v místech zřetelně označených informativní značkou před sledovaným prostorem nebo v něm.

 

 

Popis kategorií osobních údajů

Kamery – pohyb a podoba osob pohybujících se v prostorách knihovny

 

 

 

 

 

Kategorie příjemců, kterým budou nebo byly osobní údaje sděleny nebo jinak zpřístupněny

Dovnitř organizace: Kamery – přístup má pouze ředitelka

 

 

 

 

Mimo organizaci: V případě podezření na spáchání trestného činu nebo přestupku se předává příslušným orgánům

 

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

 

 

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí a jejich předávání do budoucna se neplánuje.

 

Lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Kamerové záznamy se ukládají po dobu 3 dnů, a poté se automaticky ve smyčce přemazávají

 

Technická a organizační opatření podle čl. 32 odst. 1 GDPR

Záznamy se ukládají na úložiště kamer, které je v zamykatelné místnosti

 

 

 

 

 

……………….

Správce

 

 

 

 

……………………

Datum

 

 

 

 

………………………

Podpis

 

 

 

 

 

Záznam o činnostech zpracování

 

Název agendy: Smlouvy s umělci a lektory

Údaje o správci

Název: Městská knihovna Prachatice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 005 83 197

Adresa: Husova 71, Prachatice I, 383 01 Prachatice

Telefon: 388 607 710

E-mailová adresa: info@knih-pt.cz

Webové stránky: www. knih-pt.cz

 

Popis činnosti zpracování

Zahájení zpracování: 25. 5. 2018

Datum poslední změny:

Odpovědné oddělení

 

Kontaktní osoba:

Telefon:

e-mailová adresa:

 

Ředitelka

 

 

Mgr. Hana Mrázová

 

388 607 710

info@knih-pt.cz

Popis činností zpracování:

 

 

Uložení, použití

Účel(y) zpracování

 

 

Plnění smlouvy

Kategorie subjektů údajů dotčených předmětným zpracováním

 

1) Umělci vykonávající uměleckou činnost a přednášející lektoři

 

Popis kategorií osobních údajů

 

 

 

 

 

 

Jméno, příjmení, datum narození/IČO, bydliště/sídlo,

Číslo účtu

 

 

 

Kategorie příjemců, kterým budou nebo byly osobní údaje sděleny nebo jinak zpřístupněny

Dovnitř organizace: Ekonom a ředitelka organizace

 

 

 

 

Mimo organizaci: Nepředává se

 

 

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí a jejich předávání do budoucna se neplánuje.

 

Lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Likvidace se řídí spisovým a skartačním řádem města Prachatice

Technická a organizační opatření podle čl. 32 odst. 1 GDPR

Veškeré údaje jsou uloženy ve skříni, která se nachází v samostatné zamykatelné místnosti ekonoma

 

 

 

 

 

……………….

Správce

 

 

 

……………………

Datum

 

 

 

………………………

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam o činnostech zpracování

 

Název agendy: Personální agenda

Údaje o správci

Název: Městská knihovna Prachatice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 005 83 197

Adresa: Husova 71, Prachatice I, 383 01 Prachatice

Telefon: 388 607 710

E-mailová adresa: info@knih-pt.cz

Webové stránky: www. knih-pt.cz

 

Popis činnosti zpracování

Zahájení zpracování: 25. 5. 2018

Datum poslední změny:

Odpovědné oddělení

 

Kontaktní osoba:

Telefon:

e-mailová adresa:

 

Ředitelka

 

 

Mgr. Hana Mrázová

 

388 607 710

info@knih-pt.cz

Popis činností zpracování:

 

 

Uložení, použití, zpřístupnění přenosem

Účel(y) zpracování

 

 

Plnění povinností z pracovního práva, práva zdravotního a sociálního zabezpečení a platby daní.

Kategorie subjektů údajů dotčených předmětným zpracováním

 

Zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci

 

Uchazeči o zaměstnání

 

 

Popis kategorií osobních údajů

 

 

 

 

 

 

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo, místo narození, zdravotní pojišťovna, výpisy z katastru nemovitostí, informace o přiznaných důchodech, veškeré vyplacené mzdy a odměny, údaje o pracovní neschopnosti, evidence docházky zaměstnanců, číslo účtu.

 

Rodinní příslušníci zaměstnanců – jméno, příjmení, rodné číslo, potvrzení o studiu, údaje o zaměstnavateli manžela/manželky

 

Údaje o zdravotním stavu zaměstnanců – v případě, že jsou zaměstnanci ZTP.

 

Údaje o uchazečích dle zaslaného CV.

 

Údaje o docházce zaznamenávány prostřednictvím čipového systému.

 

 

 

 

 

 

Kategorie příjemců, kterým budou nebo byly osobní údaje sděleny nebo jinak zpřístupněny

Dovnitř organizace: Ekonom a ředitelka organizace

 

 

 

 

Mimo organizaci: Správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a finanční úřad

 

 

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí a jejich předávání do budoucna se neplánuje.

 

Lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Veškeré údaje potřebné k mzdové agendě, daním, zdravotnímu a sociálnímu pojištění se archivují po dobu 30 let od ukončení pracovního poměru.

 

Veškeré ostatní údaje se archivují dle spisového a skartačního řádu města Prachatice.

 

Údaje o docházce zaznamenávané prostřednictvím docházkového systému RON se mažou po 3 letech od záznamu.

 

Údaje o uchazečích se nikde neukládají a pokud se objeví, likvidují se bezprostředně po ukončení výběrového řízení.

 

Technická a organizační opatření podle čl. 32 odst. 1 GDPR

Veškeré údaje jsou uloženy v zamykatelné skříni, která se nachází v zamykatelné kanceláři ředitelky a ekonoma organizace. Přístup má pouze ředitelka, zástupkyně ředitelky a ekonom organizace.

 

Agenda účetnictví a mezd je vedena elektronicky v programu Premier od společnosti PREMIER systém a.s., Do programu Premier má přístup pouze ekonomka organizace. Přístup do programu je možný pouze z počítače ekonomky organizace a je zabezpečen dvoustupňovou ochranou. Ekonomka se pomocí hesla přihlásí do svého počítače a dále pomocí uživatelského jména a hesla do programu.

 

Evidence docházky zaměstnanců je vedena elektronicky v programu RON. Do programu má přístup pouze ekonom a ředitelka organizace. Přístup do evidence je zabezpečen dvoustupňovou ochranou.

 

Veškerá data jsou uložena interním serveru, který je v zamčené místnosti.

 

 

 

……………….

Správce

 

 

 

……………………

Datum

 

 

 

………………………

Podpis

 

 

 

 

 

15.4 Informační povinnost správce

 

Na tomto místě si Vás Městská knihovna Prachatice (dále jen jako „MKP“) dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

 

1. Kdo spravuje moje osobní údaje?

Pokud jste čtenářem MKP, osobou navštěvující webové stránky MKP, využíváte veřejný internet v prostorách MKP a nebo jinak jednáte s MKP (např. v souvislosti s Vaší lektorskou činností), je správcem Vašich osobních údajů MKP.

 

2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?

MKP jako správce můžete kontaktovat na adrese

 

Městská knihovna Prachatice

Husova 71
383 01 Prachatice
Tel.: 388 607 712
E-mail:info@knih-pt.cz

3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů MKP?

Jelikož nejsme orgánem veřejné moci, nemáme povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů a v současné době pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.

 

4. Kdy se mohu já jako občan obrátit na MKP ve věci ochrany osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete se na nás obrátit s Vaší stížností.

 

5. Z jakého důvodu zpracovává MKP moje osobní údaje?

Zpracováváme Vaše osobní údaje zpravidla za účelem plnění smlouvy (například pokud jste čtenářem MKP).

 

V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, na základě Vašeho předchozího souhlasu.

 

6. Předáváte moje osobní údaje jiným subjektům?

Ano, v případě, že se pohybujete na stránkách MKP, předáváme Vaše údaje společnosti CRNET, s.r.o., která pro nás spravuje webové stránky.

 

7. Předáváte moje osobní údaje do třetích zemí?

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii.

 

8. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.

V tom případě se můžete obrátit přímo na nás nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

9. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům

opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné

vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

 

10. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

 

10. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

Nemůžete. Toto právo platí pouze pro Vás. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.

 

10. Jak mám tuto žádost podat?

Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste doložil svou totožnost.

 

11. Do kdy mi MKP poskytne odpověď?

Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do třiceti dnů. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

 

12. Kolik stojí tato žádost?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

 

13. Dal jsem MKP souhlas se zpracováním svých osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.5 Bezpečnostní checklist: Zásady bezpečnosti osobních údajů

 

Ochrana dat v elektronické podobě

1) Ujistěte se, že Vaše hesla k přístupu k počítačům, aplikacím, databázím atd.

jsou dostatečně silná, tak, že jednoduše nelze dojít k jejich prolomení a tedy

že účinně brání případným útokům. Nejpodstatnější je délka hesla, která by

měla být mezi 12 a 14 znaky, minimálně však 8 znaků. Heslo by mělo

obsahovat čísla, symboly, velká a malá písmena. Nepoužívejte hesla shodná s

přihlašovacím jménem, biografickými údaji jako jméno nebo datum narození.

Hesla by měla být pravidelně měněna, měla by být unikátní.

 

2) Všichni zaměstnanci, pokud nechávají počítač na jakoukoliv dobu bez

dozoru, by se měli odhlásit nebo počítač zamknout (např. klávesovou

zkratkou Win+ L ). Vedle toho by správce měl nastavit automatické

odhlašovaní po přibližně 5 minutách neaktivity.

 

3) Je nutné mít nainstalovaný anitivirový/ antispyware/ firewall software a

pravidelně ho aktualizovat na všech zařízeních, tedy i přenosných.

 

4) Veškerý software na počítačích zaměstnanců by měl instalovat IT specialista

nebo pověřená osoba.

 

5) Používejte vždy pouze firemní přenosná média (CD, DVD, Flash disky,…).

Pokud opouštějí firemní prostory, musí být zabezpečena (např. heslem,

šifrováním,…).

 

6) Ujistěte se, že přístup (elektronický i fyzický) k datovým centrům, serverům,

NAS či jiným úložištím je omezený a přístup mají pouze pověření

zaměstnanci.

 

7) Pokud využíváte cloudové služby (např. Google Drive, Dropbox, OneDrive,

…) je nezbytné užívat jejich placené profesionální verze. Stejně tak není

vhodné používat úložiště a jiné služby „zdarma“ (např. Seznam.cz Email,

Gmail,…).

 

8) Firemní data je nutné zálohovat a zálohy mít zabezpečené stejně jako

originální data.

 

9) Přenosy dat, vzdálené přístupy a napojení by se měly uskutečňovat přes

zabezpečené VPN spojení.

 

10) Každý zaměstnanec pracuje z vlastního účtu. Zaměstnanci by neměli

používat účty s právy administrátora k běžným pracovním účelům.

 

11) Zaměstnanci by neměli navštěvovat nedůvěryhodné internetové zdroje a

zdržet se stahování jakýchkoliv souborů z těchto zdrojů. Pokud to není

nezbytné, není pro práci vhodné používat nezabezpečená internetová

připojení (např. veřejné Wi-Fi sítě).

 

12) Osobní e-mailové schránky by nikdy neměly být používány pro přenos

osobních údajů. Přílohy s osobními údaji (např. výplatní pásky) odesílané

přes firemní e-mail je vhodné zabezpečit např. heslem.

 

13) Zaměstnanci by neměli otevírat podezřelé odkazy nebo přílohy e-mailů.

Pokud si nejsou jisti, měli by kontaktovat odesílatele nebo IT specialistu.

 

Ochrana listinných záznamů

14) Uchovávejte listinné dokumenty obsahující osobní údaje takovým

způsobem, který zamezuje přístup neoprávněných osob (zamčené skříňky,

zamčená kancelář,...).

 

15) Ujistěte se, že citlivé osobní údaje jsou odděleny od ostatních osobních

údajů a zabezpečeny lépe (omezit počet osob majících přístup).

 

16) Nastavením vhodných opatření (např. heslo pro tisk) nastavit, aby vytištěné

dokumenty s osobními údaji nezůstávaly v tiskárně. Nepovedený tisk

obsahující osobní údaje by měl být skartován.